Define Audio-videoconferencing And Audio-vi ► Cite The Requirements Of Audio-videoconfe…

Define audio-videoconferencing and audio-vi ► Cite the requirements of audio-videoconferer Cite example of audio-videoconferencing too Enumerate the steps in using audio-videoc Share and work with an e-group using aud​

Answer:

A program that runs audio- videoconferencing

See also  Sumulat Ng Repleksyon O Mga Bagay Na Iyong Napagnilayan Sa Isang Taong Pagkakalo...