Magbigay Ng Sariling Kahulugan Ng Mga Bahagi At Proceso Ng Pana…

magbigay ng sariling kahulugan ng mga bahagi at proceso ng pananaliksik​

Answer:

Ang pananaliksik ay isang proseso ng pagsasagawa ng pagsusuri, pag-aaral, at pagkuha ng impormasyon tungkol sa isang partikular na paksa o isyu. Ito ay karaniwang may mga sumusunod na bahagi at proseso:

1. Pagsasaalang-alang sa Paksa: Sa bahaging ito, pinipili at pinag-aaralan ang partikular na paksa o isyu na nais suriin. Nag-uumpisa ito sa pagkilala ng isang pangangailangan, tanong, o suliranin na nagdudulot ng interes na alamin ang higit pang impormasyon o malalim na pang-unawa sa paksa.

2. Pagbuo ng Layunin ng Pananaliksik: Ito ang proseso ng pagtataya ng mga layunin at hangarin ng pananaliksik. Maaaring nais mong magbigay ng mga solusyon o rekomendasyon sa isang suliranin, o maaaring ang layunin ay upang magbigay ng dagdag na kaalaman at pag-unawa sa isang partikular na paksa.

3. Paglikom ng Datos: Bahagi ng pananaliksik ang paglikom ng mga datos, na maaaring magmula sa iba’t ibang mga mapagkukunan tulad ng mga aklat, journal, artikulo, pag-aaral, estadistika, o survey. Maaaring isagawa ito sa pamamagitan ng pananaliksik sa lapangan (field research) o paggamit ng sekundaryong datos.

4. Pagsusuri at Interpretasyon ng Datos: Isinasagawa ang pagsusuri at interpretasyon ng mga nakalap na datos upang makabuo ng mga konklusyon. Ginagamit ang mga pamamaraan at estadistikal na teknik para maunawaan ang mga natuklasan, patunayan o di-patunayan ang mga hipotesis, at makagawa ng mga malalim na kahulugan sa mga datos.

5. Pagbuo ng Konklusyon: Batay sa mga natuklasan sa pananaliksik, binubuo ang konklusyon na naglalaman ng mga natutunan at nagpapaliwanag sa mga resulta ng pananaliksik. Ito ay naglalayong sumagot sa mga tanong ng pananaliksik at maipakita ang kahalagahan ng mga natuklasan.

See also  Rhian Hermoso Ikaw Magsagot Nito​

6. Pagpapahayag ng mga Rekomendasyon: Sa bahaging ito, inilalahad ang mga rekomendasyon o mga hakbang na maaaring gawin batay sa mga natuklasan ng pananaliksik. Ito ay maaaring maglaman ng mga suhestiyon para sa pagpapaunlad, pagbabago ng polisiya, o mga direksyon para sa mas malalim na pagsusuri sa hinaharap.

7. Pagkakaroon ng Bibliyograpiya o Listahan ng Sanggunian: Ito ay ang pagtukoy sa mga mapagkukunan o mga sanggunian na ginamit sa pananaliksik. Mahalaga ito upang maipakita ang katanggap-tanggap na basehan ng mga datos at