Panuto: Unawain Ang Mga Pahayag Sa Ibaba At Tukuyin Ang Angkop Na Tamang…

Panuto: Unawain ang mga pahayag sa ibaba at tukuyin ang angkop na tamang sagot na nasa ibaba upang i-sulat
sa board.

CONCENSUS

3/2

ADYENDA

PAGTATAPOS

LAGDA

HEADING

DUMALO

1. Ito ay naglalaman ng panglan ng kompanya, samahan, organisasyon, o kagawaran. Makikita rin dito ang petsa,
ang lokasyon, at maging ang oras ng pagsisimula ng pulong.___________

2. Dito nakalagay kung sino ang naguna sa pagpapadaloy ng pulong gayundin ang pangalan ng lahat ng mga
dumalo kasama ang mga panauhin.__________

3. Inilalagay sa bahaging ito kung anong oras nagwakas ang pulong._________

4. Mahalagang ilagay sa bahaging ito ang panglan ng taon kumuha ng katiikan ng pulong at kalian iti isinumite.__________

5. Isang proceso ng pagdesisyon kung saan tinitiyak na nagkakaisa ang lahat ng mga kasapi sa pulong sa anumang
pasya.__________​

Answer:

1.Adyenda

2.dumalo

3.pagtatapos

4.heading

5.concensus

See also  Lagom Ng Pangako Sayo​